SIA ARČERS privātuma politika personu datu aizsardzībai

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas
datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot
datu subjekta personas datus.

1. Datu pārzinis un tā kontaktinformācija:
SIA “Arčers”
Biroja kontaktinformācija:
Katlakalna ielā 11, Rīgā
Latvija, LV-1073
Tālr. +371 67810382
Jūs vienmēr varat sazināties ar mums pa e-pasta adresi arcers@arcers.lv
SIA “Arčers” ir atbildīga par personas datu apstrādi uzņēmumā, pamatojoties uz šajā politikā
noteikto tiesisko pamatu un mērķiem, piemēram, bet ne tikai –likuma noteikto (vai juridisko)
prasību izpildei; tirgvedībai; pakalpojumu sniegšanai un izmantošanai, finanšu un citai
administratīvai un uzņēmējdarbības pārvaldībai; klientu un piegādātāju attiecību pārvaldībai; preču,
pakalpojumu, klientu un piegādātāju attiecību un uzņēmējdarbības analīzei un attīstībai.

2. Dokumenta piemērošanas sfēra:
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā
uz:
2.1. fiziskajām personām – klientiem, darbiniekiem un citiem sadarbības partneriem (tajā skaitā,
potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras savstarpēji
sadarbojoties ar SIA “Arčers” saņem vai nodod SIA “Arčers” jebkādu informāciju (tajā
skaitā, kontaktpersonas, paraksttiesīgās personas, u.c.);
2.2. SIA “Arčers” būvniecības objektu, biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā
uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
2.3. SIA “Arčers” uzturēto interneta mājaslapu un sociālo mēdiju lapas apmeklētājiem.
2.4. SIA “Arčers” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu
tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem –
Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.
aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi
un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un
datu apstrādes jomā.
2.5. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē
fiziskās personas sniedz vai SIA “Arčers” saņem personas datus (SIA “Arčers” interneta
mājaslapā, sociālajās platformās, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma
sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
2.6. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi,
nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko persona tiek informēta brīdī,
kad sniedz attiecīgus datus SIA “Arčers”.

3. Personas (datu subjektu) datu apstrādes datu apstrādes tiesiskais pamats:
3.1. Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem
konkrētiem nolūkiem;
3.2. Datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai
pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
3.3. Datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
3.4. Datu apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai,
izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama
personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir
bērns.
3.5. No datu subjekta saņemtā informācija pirms sadarbības uzsākšanas, līguma noslēgšanas,
piemēram, informācijas vai piedāvājumu pieprasījumi, informatīvie materiāli vai pasūtījumu
pieprasījumi, u.tml.;
3.6.Leģitīmā interese attiecībā uz tiešo tirgvedību;
3.7.Atbilstības nodrošināšana normatīvo aktu prasībām, veicot uzņēmējdarbību.

4. Personas dati tiek apstrādi šādiem mērķiem:
4.1. klientu attiecību un klientu (to paraksttiesīgās personas, pārstāvji) uzskaites sistēmas
izveide, pārvaldība un attīstīšana;
4.2. dažādu būvniecības pakalpojumu tirgvedība, piedāvājums, starpniecība, sniegšana un
veikšana;
4.3. būvniecības pakalpojumi, ko veic pats datu pārzinis vai, piedāvājot sadarbības partneru
pakalpojumus;
4.4. sadarbības partneru, klientu kredītspējas novērtēšana un rēķinu izrakstīšana, maksājumu
uzraudzība un iekasēšana (to paraksttiesīgās personas, pārstāvji);
4.5. saziņa ar klientu, sadarbības partneriem, tostarp klientu un piegādātāju atsauksmju un
apmierinātības aptaujas;
4.6. darba laika uzskaites sistēmas datu apstrādei;
4.7.preču, pakalpojumu un uzņēmējdarbības attīstīšana;
4.8. krāpšanas un citu noziedzīgu nodarījumu atklāšana, nepieļaušana un izmeklēšana;
4.9. analīzes, un statistikas veikšana iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.

5. Datu subjekta piekrišana, gadījumos, kad tas nepieciešams:
5.1. lai atrastu datu subjektu;
5.2. lai publiski informētu sabiedrību par uzņēmumā notiekošo, par aktualitātēm un atbilstoši
šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem;
5.3. lai darbiniekam ļautu izmantot savus personīgus ( elektroniskos ) saziņas līdzekļus,
piemēram mobilos tālruņus.
5.4. lai noteiktu datu subjektam pienākušos atvieglojumus vai priekšrocības
5.5. citiem, likumos un normatīvajos aktos noteiktiem mērķiem;
5.6. Datu subjekta piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var
dot elektroniski, pa pastu vai klātienē;
5.7. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat
veidā, kādā tā dota un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto
piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta;
5.8. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta
piekrišana bija spēkā;
5.9. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem
tiesiskajiem pamatiem.

6. Datu subjekti un personas datu kategorijas:
Datu pārzinis apstrādā tā iespējamo, pašreizējo un iepriekšējo klientu, sadarbības partneru un
darbinieku datus. Iepriekš šajā politikā minēto mērķu dēļ tiek apstrādāti šādi personas dati:
6.1. datu subjekta pamatinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, klienta
identifikators, dzimšanas gads, dzimums, profesija, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese,
tālruņa numurs, vēlamais saziņas veids;
6.2. tirgvedības dati; izvēles un intereses, kas ir saistītas, piemēram, ar ēku veidiem un to
īpašībām un atrašanās vietām; citas intereses un datu subjekta sniegtā informācija;
6.3. klienta, sadarbības partnera, darbinieku uzskaites dati, piemēram, sadarbības termiņš un
attiecību izveides un izbeigšanas kārtība; dati par pakalpojumu līgumiem, pasūtījumiem, to
apturēšanu un atcelšanu; klientu atsauksmes un sūdzības; saziņa ar klientiem, sadarbības
partneriem un tirgvedības izpēte; cita saziņa; dati par maksājumiem un kredītspēju;
6.4. savu un sadarbības partneru darbinieku, u.c. digitālo pakalpojumu lietotāju dati, piemēram,
digitālajam kontam nepieciešamie reģistrācijas dati, piemēram, lietotājvārds, segvārds,
parole un citi identifikatori; informācija par pakalpojuma lietojumu, piemēram, pakalpojuma
funkciju lietojums un pārlūkošanas informācija, izmantojot lietotāja digitālo kontu;
informācija, kas savākta, izmantojot sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, piemēram,
lietotāja pārlūkotās Datu pārziņa tīmekļa vietnes un lapas, ierīces modelis, atsevišķa ierīce
un/vai sīkdatņu identifikators, kanāls, ar kuru tiek piekļūts pakalpojumam (tīmekļa pārlūks,
mobilo ierīču pārlūks, lietojumprogramma), pārlūka versija, IP adrese, sesijas identifikators,
sesijas laiks un ilgums, ekrāna izšķirtspēja un operētājsistēma; atrašanās vietas dati,
piemēram, koordinātas, kas aprēķinātas, izmantojot GPS, WLAN savienojuma punktus vai
mobilā tīkla bāzes stacijas, ja lietotājs šim nolūkam ir devis savu skaidru piekrišanu;
6.5. dati par sociālo plašsaziņas līdzekļu lietojumu, piemēram, Datu pārziņa tīmekļa vietne var
ietvert sociālo plašsaziņas līdzekļu funkcijas, piemēram, Facebook pogu „Patīk” un
„Dalīties”. Datu pārzinis var saņemt komentāru vai saiti, ar ko lietotājs dalās no Datu
pārziņa tīmekļa vietnes Facebook vietnē; Datu pārzinis var arī saņemt lietotāja publiskā
profila datus Facebook vietnē un jebkuru informāciju, ar ko Facebook lietotājs dalās,
izmantojot Datu pārziņa pakalpojumus. Jūsu mijiedarbību ar šīm Funkcijām pārvalda tā
uzņēmuma privātuma politika, kas sniedz šīs Funkcijas, piemēram, Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy
6.6. Personas kodus apstrādā vienīgi likumā atļautajiem mērķiem, ja ir svarīgi identificēt datu
subjektu, piemēram, EDLUS lietošanas, arī būvniecības objektā iekļūšanas gadījumā.

7. Regulārie informācijas avoti:
7.1. Personas datus vāc tieši no datu subjekta, kad datu subjekts reģistrējas vai izmanto
pakalpojumu; sūta savu vai kontaktpersonas informāciju vai veic kādas informācijas
pieprasījumu; izrāda interesi par sadarbību; veic pasūtījumu; slēdz līgumu; piedalās
pasākumos vai kā citādi sazinās ar datu pārzini personīgi, pa tālruni vai digitālā veidā.
7.2. Personas dati var tikt saņemti arī no datu subjekta tiešā darba devēja, tā pārstāvja
elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas gadījumā, ka arī iesniedzot darbinieku sarakstu
būvlaukumā, pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem Nr. 92.
7.3. Personas dati var arī tikt ievākti un atjaunināti, izmantojot uzņēmumu, u.c. tīmekļa vietnes,
atklātu un slēgtu sabiedrību un uzņēmējdarbības reģistrus, valsts iestādes, pasta operatorus,
publiskus telefona abonentu sarakstus, tiešās tirgvedības un citus datu starpniekus un citus
līdzīgus valsts un privātus reģistrus.

8. Datu izpaušana un pārsūtīšana:
8.1.Datu pārzinis var izpaust personas datus citiem uzņēmumiem, kuru pakalpojumus datu
pārzinis izmanto un dod iespēju izmantot saviem vai sadarbības partneru darbiniekiem,
piemēram, elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas izmantošanas gadījumā.
8.2.Dati netiek izpausti citām personām, izņemot, kad tas ir nepieciešams saskaņā ar datu
pārziņa juridiskajām vai līguma saistībām, ka arī pēc kontrolējošo institūciju
pieprasījumiem.
8.3.Datu pārzinis var nodot ārpakalpojuma sniedzējiem informācijas tehnoloģiju
nodrošināšanas, tirgvedības, saziņas un citas funkciju veikšanu. Šādā gadījumā datu pārzinis
var nodot personas datus šiem ārpakalpojuma sniedzējiem, ciktāl tas nepieciešams viņu
sniegto pakalpojumu nodrošināšanai. Šie ārpakalpojuma sniedzēji apstrādā personas datus
datu pārziņa vārdā, un viņiem ir jāievēro datu pārziņa norādījumi, šī privātuma politika un
datu pārzinis, noslēdzot līgumus ar atbilstošiem noteikumiem, nodrošina, ka personas dati
tiek apstrādāti saskaņā ar tiesību aktu prasībām.
8.4.Personas dati netiek regulāri pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas
Ekonomiskās zonas (EEZ). Tomēr, ja ir nepieciešamība pārsūtīt datus ārpus ES vai EEZ,
Datu pārzinis nodrošina, ka attiecīgā valsts, uz kuru tiek nosūtīti dati, ir Eiropas Komisijas
apstiprināta kā valsts ar atbilstošu privātuma aizsardzības līmeni vai arī Datu pārzinis
izmanto Eiropas Komisijas apstiprinātos standarta līguma noteikumus.

9. Datu aizsardzība un saglabāšana:
9.1.Piekļuve personas datiem ir atļauta tikai tām personām, kurām datu apstrādes veikšana ir
nepieciešama kā daļa no viņu darba vai citiem pienākumiem. Digitālie dati tiek aizsargāti ar
ugunsmūri, parolēm un citiem tehniskiem līdzekļiem. Visi dati tiek glabāti aizslēgtās telpās,
kas ir aizsargātas ar fiziskiem piekļuves kontroles līdzekļiem.
9.2.Pēc klientu attiecību beigām personas datus glabā, kamēr ir spēkā līgumiskās un juridiskās
tiesības un pienākumi, kā arī līdz saglabāšanas un atbildības periodu beigām, saskaņā ar,
piemēram, Arhīvu likumu, likumu “Par nodokļiem un nodevām”, Būvniecības likumu,
Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, likumu “Par grāmatvedību”, Civillikumu un
Civilprocesa likumu.
9.3.Pēc klientu, sadarbības partneru attiecību beigām Datu pārzinis var saglabāt anonimizētus
datus, kā arī iepriekš minēto pamatinformāciju (izņemot personas kodu) un datu subjekta
tirgvedības datus tiešās tirgvedības nolūkos.

10. Datu subjekta piekļuves, datu labošanas un citas tiesības:
10.1. Datu subjektiem ir tiesības zināt, kāda veida personas datus par konkrētu subjektu datu
pārzinis ir ievācis un apstrādājis. Pēc datu subjekta pieprasījuma mēs labosim, dzēsīsim vai
papildināsim jebkādus nepareizus, nevajadzīgus, nepilnīgus vai novecojušus personas
datus.
10.2. Datu subjektiem ir tiesības aizliegt izmantot datus tiešai reklāmai un citiem tiešās
tirgvedības veidiem, kā arī aizliegt izmantot datus anketās un tirgus izpētē.
10.3. Datu subjekti var arī atsaukt piekrišanu, ko viņi ir devuši, iebilst pret datu apstrādi vai
ierobežot to apstrādi likumā noteiktajos gadījumos, kā arī viņiem ir tiesības iesniegt
sūdzību uzraudzības iestādei.
10.4. Pieprasījumus var iesniegt, izmantojot kontaktus, kas norādīti iepriekš 1.sadaļā. Datu
pārzinim, iespējams, būs jālūdz papildu informācija, lai apstiprinātu datu subjekta
identitāti. Datu pārzinis par lūgt datu subjektam precizēt, tai skaitā pagarināt, termiņu datu
apstrādei, tai skaitā apstrādes pārtraukšanai.

11. Datu aizsardzības organizācijas principi:
11.1. Datu aizsardzības organizāciju, drošības politiku un citus saistošus dokumentus
izstrādā un ne retāk kā 1 reizi gadā pārskata nozīmētā par datu aizsardzību atbildīgā persona;
11.2. Datu drošības risku ierobežošanas un nepārtrauktas darbības nodrošināšanas
izmaksas ir samērojamas ar iespējamiem zaudējumiem, kas varētu rasties šo risku iestāšanās
gadījumos.
11.3. Pārzinis sekmē datu subjekta izpratni par pienākumiem informācijas sistēmu
aizsardzības nodrošināšanai, obligāti iepazīstinot datu subjektu ar drošības politiku un
citiem saistošiem izstrādātiem dokumentiem, ka arī veicot nodarbināto regulāras apmācības
ne retāk kā vienu reizi gadā.
11.4. Pārzinis informē datu subjektu par datu apstrādes drošības notikumiem un
incidentiem, kuri var apdraudēt datu subjekta personīgu datu drošību 72 stundu laikā no
incidenta konstatēšanas