Arčers  ir būvniecības kompānija, kuras darbības vērstas uzņēmējdarbības un biznesa mērķu sasniegšanai, un kas apzinās - tās lēmumi, rīcība un rezultāts ir summa, kas iespaido ne vien uzņēmuma vai nozares, bet visas tautsaimniecības attīstību, ne vien kompānijas darbinieku, bet visas sabiedrības labklājību.
Arčers mērķis ir ilgtspējīga attīstība. Uzņēmuma izpratnē tā sasniedzama tikai ar godprātīgu darba devēja attieksmi pret darba ņēmējiem, augstu biznesa kultūru un ētiku.
Uzņēmuma ilgstpējīga attīstība nākotnē tiek nodrošināta ar darbībām tagadnē četrās galvenajās uzņēmuma pastāvēšanas vidēs – darbavietā, sabiedrībā, apkārtējā vidē un nozares tirgū.
 
Arčers korporatīvās sociālās atbildības vadlīnijas
 
Vide

Kā būvnieki, kuru darbība sevišķi iespaido apkārtējo vidi, realizējam vides aizsardzības politiku.
SIA Arčers saimnieciskā darbība ir sakārtota atbilstoši starptautiskajam vides pārvaldības standartam ISO 14001:2004. Vides pārvaldība izpaužas kā konsekventa likumdošanas prasību un iekšējo noteikumu izpilde vides saglabāšanas un resursu taupīšanas nolūkos. Vides prasību ievērošana un resursu efektīva izmantošana tiek pastāvīgi uzraudzīta un ekonomisko iespēju robežās uzlabota.
 
Sabiedrība

Sabiedrība šo vadlīniju izpratnē ir  visas ietekmes auditorijas, kas gan tieši, gan netieši atrodas savstarpējā saskarē un iedarbībā ar uzņēmumu:
 
   °darbinieki un viņu ģimenes;
   °partneri, apakšuzņēmēji, klienti;
   °sabiedrība visplašākajā izpratnē.
 
Tiecamies izkopt savus priekšstatus par sociālo atbildību, paplašināt izpratni par to no sponsorēšanas, ziedošanas, cita veida atbalsta līdz plašākai atbildībai par sabiedrības kopīgajām vajadzībām.
Realizējam atbalsta pasākumus, atbilstoši pašu noteiktām prioritātēm – izglītībai, kultūrai un sportam.
Komunicējam un skaidrojam savas rīcības iemeslus visām mūsu ietekmes auditorijām.
 
Tirgus
 
Īstenojam godīgu konkurenci.
Uzturam godprātīgas attiecības ar valsti.
 
Darbavieta
 
Izpildām visus uzņēmējvides pienākumus pret saviem darbiniekiem.

Apzinoties praktiskās būvniecības  riskus darbinieku drošībai un veselībai, realizējam efektīvu darba aizsardzības politiku. Darbinieku drošība un veselība ir viena no  uzņēmuma galvenajām prioritātēm.

 

Arčers privātuma politika

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām Arčers ir ieviesis privātuma politiku personas datu aizsardzībai. Aicinām ar to iepazīties pievienotajā dokumentā.

Projekta "Rīgas Angļu ģimnāzijas ēku rekonstrukcija" ietvaros objektā tiek veikta videonovērošana, un Personas datu apstrādes pamatojumu aicinām apskatīt pievienotajā dokumentā.

Arčers