Titāna ražošanas tehnoloģiskā procesa pētniecība

2014.gada 31.janvārī SIA "Arčers" noslēgusi līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta "Titāna ražošanas tehnoloģiskā procesa pētniecība" īstenošanu (projekta Nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/016). Projekts tiek īstenots ERAF programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1. aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”.

Projekta gaitā paredzēts veikt rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādi nepārtraukta titāna stieņu ražošanas procesa tehnoloģijai un parādīt tās tehniskās realizācijas iespējamību. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Universitātes Fizikas institūtu.Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir 919 749,00 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 692 155,00 EUR, bet plānotais publiskā atbalsta apjoms sasniedz 415 293,00 EUR. Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2015.gada 31.augusts.

 

Projekta pirmais pārskata periods 31.01.2014.-31.03.2014.

 

Projektēšana pirmajā posmā ietver zinātnisko aprēķinu izstrādi un virkni tehnoloģisko izaicinājumu pārvarēšanu, risinājumu izstrādi. Zinātniskā grupa ir uzsākusi titāna reducēšanas reaktora projektēšanu, eksperimentu plānošanu un izstrādi turpmākajām pētniecības aktivitātēm. Ir uzsākta tehnisko specifikāciju sagatavošana projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu iepirkšanai.

 

Projekta otrais pārskata periods 01.04.2014.-30.06.2014.

 

Projekta īstenošanas otrajā pārskata periodā no 2014. gada maija līdz jūnija beigām veikto darbu saturs ir saistīts galvenokārt ar projekta realizācijai nepieciešamo komponenšu un materiālu iepirkumu plānošanu un organizēšanu. Lai izveidotu precīzu vajadzīgo komponenšu un materiālu tehnisko aprakstu, tika veikti komponenšu un apakšsistēmu konstruēšanas darbi (rasējumu un aprēķinu izstrāde). Tāpat tika izveidoti vakuuma kameras rasējumi ar reaktora stiprinājuma stalažām un piesaisti laboratorijas plānojumam. Lai noteiktu komponenšu dimensijas, veiktu konstruēšanas darbus un izstrādātu rasējumus, tika veikta virkne zinātnisko aprēķinu. Turpmākajos mēnešos pēc iepirkumu konkursu nosēgšanas un materiālu piegādēm, plānots uzsākt reālu apakšsistēmu izbūvi un sākt projekta ietvaros veicamo eksperimentu plānošanu.

 

Projekta trešais pārskata periods 01.07.2014. - 30.09.2014.

 

Projekta īstenošanas trešajā pārskata periodā no 2014.gada jūlija līdz septembra beigām veikto darbu saturs bija saistīts,galvenokārt, ar  iepirkumu noslēgšanu, līgumu noslēgšanu ar piegādātājiem, materiālu rēķinu apmaksu un projekta apakšsistēmām nepieciešamo risinājumu pārvērtēšanu, ņemot vērā materiālu pieejamību pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas.Pārskata periodā tika uzsākta atsevišķu komponentu izgatavošana metālā un uzsākti atsevišķi eksperimenti. Lielākā daļa būtiskā un inovatītā konstruēšanas darba ir paveikts, jo panākta vienošanās par galvenajiem konstruktīvajiem risinājumiem, kas bija saistīti ar zinātniskajām problēmām. Šo risinājumu teorētiskai pamatošanai tika veikti virkne zinātnisko aprēķinu.

 

 Projekta ceturtais pārskata periods 01.10.2014. - 31.12.2014.

 

Projekta īstenošanas pārskata ceturtajā periodā no 2014.gada oktoba līdz decembra beigām veikto darbu saturs galvenokārt sasitīts ar iepirkumu procedūru noslēgšanu un projekta apakšsistēmām nepieciešamo risinājumu pārvērtēšanu, ņemot vērā materiālu pieejamību. Veikti nozīmīgākie pasūtījumi un nākamājā atskaites periodā tiek plānotas niobija, molibdēna u.c. specifisko metālu piegādes. Tāpat pārskata periodā uzsākta atsevišķu komponentu izgatavošana metālā un rūpnieciskā pētījuma eksperimenti. Kā arī  ir paveikti nozīmīgi darbi pie galvenajiem konstruktīvajiem risinājumiem.

 

 

Projekta piektais pārskata periods no 01.01.2015. - 30.04.2015.

 

Projekta īstenošanas pārskata piektajā periodā no 2015.gada janvāra līdz aprīļa beigām tika saņemta lielākā daļa nepieciešamo materiālu. Jāatzīmē, ka tādi svarīgākie metālu grupas materiāli kā niobijs, molibdēns un citi projektā nozīmīgi materiāli, tika piegādāti marta vidū. Pārskata periodā, ņemot vērā materiālu pieejamību, tika turpināta apakšsistēmām nepieciešamo risinājumu pārvērtēšana un izstrāde. Tika uzsākta atsevišķu komponentu izgatavošana metālā un turpināti rūpnieciskie pētījumi, to skaitā- vairāku TiCl4 trakta maketu versiju pētījujmi. Rūpniecisko pētījumu veikšana bija cieši saistīta ar traktu un citu reaktora iekārtas konstruktīvo risinājumu izstrādi un ar to saistīto zinātnisko problēmu risināšanu.

 

 

Projekta sestais pārskata periods (1) no 01.05.2015. - 31.07.2015.

 

Projekta īstenošanas pārskata periodā no 2015.gada maija līdz jūlijam, ņemot vērā materiālu pieejamību, tika turpināta apakšsistēmām nepieciešamo risinājumu izstrāde. Tika uzsākta vairāku reaktora apakšsistēmu pārbaude un veikti eksperimenti ar izbūvētajām apakšsistēmām, lai pārliecinātos par to funkcionālo darbību.

 

Projekta sestais (2) pārskata periods no 01.08.2015. - 30.09.2015.

 

Projekta ietvaros paredzētais rūpnieciskais pētījums pilnībā pabeigts. Projekta rezultātā ir uzbūvēta reaktora iekārta, uz kuras veikta titāna ražošanas procesa tehnoloģijas pārbaude, lai pierādītu tās tehniskās realizācijas iespējamību. Uzbūvētā reaktora iekārta eksperimentālajā izstrādes posmā tika darbināta un pārbaudīta atbilstoši paredzētajām funkcijām. Iegūtie pētījuma rezultāti ir pierādījuši metāliskā titana ieguves jaunās tehnoloģijas tehniskās realizācijas iespējamību.

 

Arčers